TeX source:
X_1 = X_1^A+X_1^B = ({\frac{50}{3}}+{\frac{100}{2}})+({\frac{100}{3}}+{\frac{100}{2}}){\frac{P_2}{P_1}}=150