TeX source:
X_1^B = {\frac{{\frac{1}{2}}(100P_1+100P_2)}{P_1}}