TeX source:
{\frac{400}{6}}+{\frac{500}{6}}{\frac{P_2}{P_1}} = {\frac{900}{6}}