TeX source:
MRS_{12}^B = {\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}}{\frac{X_2^B}{X_1^B}}={\frac{200-{X_2^A}}{150-{X_1^B}}}