TeX source:
c_1+\frac{1}{1+r}c_2=50+\frac{1}{1+r}100