TeX source:
c_2=\frac{3(50+\frac{1}{1+r}100)}{9\frac{1}{1+r}}